Snelbalie Vergunningen

Home » Vergunningen » Snelbalie Vergunningen

Verbeter uw gemeentelijke dienstverlening met Snelbalie Vergunningen

Dienstverlening door gemeenten aan hun klanten wordt continu belangrijker en klanten willen steeds meer zaken online, 24 uur per dag kunnen regelen.

Met Snelbalie Vergunningen hebben gemeenten een antwoord op die vraag. Snelbalie Vergunningen redeneert vanuit de vraag van de klant en geeft aan welke aspecten van belang zijn bij de activiteit van de klant, bijvoorbeeld het organiseren van een evenement of het uitvoeren van een bouwactiviteit.

De gebruiker wordt met vraag- en antwoorddialogen naar de juiste informatie en aanvraagformulieren rond vergunningverlening geleid. Het gaat hierbij om alle toestemmingen in de fysieke omgeving.

Zo werkt Snelbalie Vergunningen:

 1. Een klant opent het Snelbalie Vergunningen op de website van de gemeente (of de frontofficemedewerker start het Snelbalie Vergunningen namens de klant).
 2. De klant voert de hoofdactiviteit in die hij/zij wil ondernemen.
 3. Snelbalie Vergunningen geeft aan welke nevenactiviteiten een rol kunnen spelen bij de hoofdactiviteit, en de klant selecteert de relevante nevenactiviteiten.
 4. Met behulp van beslisbomen wordt op basis van het lokale, gemeentelijke beleid (bijv. monumenten, beschermde dorps- of stadsgezichten, bestemmings-                                                                     plannen) en het landelijke beleid bepaald welke toestemmingen er vereist zijn.
 5. Er kan direct één integrale aanvraag worden ingediend bij de gemeente, inclusief bijlagen.

Business Case

Om een indruk te geven van mogelijke besparingen die de SBV u kan brengen, een aantal ervaringscijfers uit de gemeente Valkenswaard op een rij:

 • De gemeente Valkenswaard heeft ruim 30.000 inwoners.
 • Per jaar worden er ca. 500 aanvragen via de SBV volledige automatisch afgehandeld.
 • De besparing in Valkenswaard:
  • Geen data entry in Squit XO 0,8 fte besparing
  • Aanzienlijk minder vragen, telefoon etc. 0,7 fte besparing
  • Totale besparing op jaarbasis 1,5 fte
 • Ook de voordelen voor de burger/ondernemer zijn groot, omdat men 24/7 vanuit huis de aanvraag kan regelen.

Wij kunnen ons voorstellen dat de SBV nadere toelichting behoeft. Indien u vragen heeft of een verdere toelichting wenst op dit voorstel, belt u dan gerust.

Snelbalie Vergunningen op de website van uw gemeente

Snelbalie Vergunningen is geheel te integreren binnen de website van uw gemeente. Daar kunnen inwoners en bedrijven die iets willen ondernemen in uw gemeente 24 / 7 zelf met Snelbalie Vergunningen aan de slag.

De belangrijkste features van Snelbalie Vergunningen voor uw gemeentewebsite op een rij:

1. Advies op maat

Bezoekers van uw gemeente-
website kunnen online een advies op maat krijgen voor de activiteit die ze willen ondernemen.

2. Integrale klantvraag

Op basis van de hoofdactiviteit worden relevante neven-
activiteiten afgelopen. Tezamen worden de vragen afgelopen die bepalen of er toestemmingen vereist zijn. Dit leidt tot één overzicht van alle benodigde toestemmingen.

3. Direct online indienen

Zodra de vereiste toe-
stemmingen bekend zijn, kan direct online een aanvraag worden ingediend bij de gemeente.

4. Kostenbesparend

Door het Snelbalie Vergunningen worden uw medewerkers ont-
last, omdat niet alle aanvragen meer persoonlijk behandeld hoeven te worden.

5. Alle benodigde documenten meesturen

Bij de aanvraag wordt aan-
gegeven welke documenten vereist zijn. Vervolgens kunnen die documenten bijgevoegd worden en meegestuurd worden met de online aanvraag.

6. Rekening houdend met lokaal beleid

Het lokaal beleid van de gemeente is verwerkt in Snelbalie Vergunningen. Niet alleen wordt er dus rekening gehouden met landelijke wet- en regelgeving, maar ook met uw lokaal gemaakte keuzes en vastgesteld beleid (bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening).

7. Altijd bereikbaar

Met het Snelbalie Vergunningen kunnen uw klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week con-
troleren of ze voor hun activiteit een toestemming nodig hebben en die eventueel direct aanvragen.

8. Alle uitkomsten in een overzichtelijk rapport

Gebruikers krijgen een per-
soonlijk en overzichtelijk rapport met daarin alle vragen en antwoorden op een rij, inclusief de uitkomsten.

Demonstratie Snelbalie Vergunningen

Om u een indruk te geven van Snelbalie Vergunningen kunt u een aantal live voorbeelden van de website-variant van Snelbalie Vergunningen raadplegen. De opmaak van elk van deze voorbeelden is verschillend en dat geldt ook voor de lokale instellingen die verwerkt zijn per specifieke gemeente.

Welke vergunningen worden ondersteund door Snelbalie Vergunningen

De vergunningen die ondersteund worden in Snelbalie Vergunningen, vallen uiteen in twee categorieën:

 1. Bovenlokale vergunningen: gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving;
 2. Lokale vergunningen: gebaseerd op gemeentelijk beleid, vaak vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Naast de Wabo-gerelateerde vergunningen die door Snelbalie Vergunningen worden ondersteund, zijn ook de volgende vergunningen onderdeel van Snelbalie Vergunningen (in willekeurige volgorde en niet uitputtend):

Collectieve ontheffing sluitingstijden
Evenementenvergunning
Exploitatievergunning horeca
Exploitatievergunning seksinrichting
Individuele ontheffing sluitingstijden
Kansspelvergunning gemeente
Kansspelvergunning ministerie van Justitie
Kennisgeving Boswet
Kennisgeving kleinschalig evenement
Melding Activiteitenbesluit
Melding Besluit Landbouw
Melding Besluit lozing afvalwater huishoudens
Melding Besluit mestbassins
Melding Gebruiksbesluit
Melding keur
Melding Lozingenbesluit bodembescherming
Melding Lozingenbesluit open teelt en veehouderijen
Melding meldpunt bodemkwaliteit
Melding Telecommunicatie wet
Meldingsplicht voornemen bodemsanering
Ontheffing aantasten groenvoorzieningen door voertuigen

Ontheffing kampeerverbod
Ontheffing parkeren grote voertuigen
Ontheffing parkeren reclamevoertuigen
Ontheffing parkeren voertuigen autobedrijf
Ontheffing parkeren woonwagens, caravans c.s.
Ontheffing storten / verbranden afvalstoffen
Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen
Provinciale toestemming ontbranding vuurwerk
Rijkstoestemming ontbranding vuurwerk
Sloopmelding asbest
Snuffelmarktvergunning
Standplaatsvergunning
Ventvergunning
Vergunning drank en horecawet
Vergunning exploitatie terras
Vergunning kansspel- & behendigheidsautomaat
Vergunning Ministerie van Verkeer en Waterstaat opstijgen / landen
Vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woning
Vergunning voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
Verkeersbesluit
Verklaring van geen bezwaar burgemeester opstijgen / landen
Watervergunning

Mist u een vergunning in deze lijst? Neem contact met ons op om na te gaan of deze ook in Snelbalie Vergunningen is opgenomen of opgenomen kan worden.

Klanten en partners van Snelbalie Vergunningen

Snelbalie Vergunningen is ontwikkeld vanuit de praktijk bij gemeenten. In samenwerking met de gemeenten Valkenswaard, Cranendonck, Heeze Leende, Waalre, Peel en Maas en Almelo is de oplossing tot stand gekomen. Daarnaast werkt Berkeley Bridge samen met de volgende partners:

BMS

Frans Fijen van BMS is hoofdredacteur van Snelbalie Vergunningen. Verder is hij senior adviseur vergunningverlening en handhaving fysieke omgeving. Hij is intensief betrokken bij de implementatie van de Wabo en actief als regisseur bij Stadswerk Platform Omgevingsrecht. Als regisseur begeleidt hij een aantal implementatiekringen, is hij samen met enkele gemeenten verantwoordelijk voor de standaarddocumenten en is hij de auteur van het Wabo – DIV boek.

Roxit (Squit XO)

Digitale dienstverlening door gemeenten aan hun klanten wordt steeds belangrijker; klanten willen meer zaken online, 24 uur per dag kunnen regelen. Met de Squit XO heeft Roxit een omgeving gecreëerd waarin het VTH-pakket (vergunningverlening, toezicht en handhaving) gekoppeld is aan het Snelbalie Vergunningen (SBV) van Berkeley Bridge, waardoor aanvragen met betrekking tot VTH direct vanuit de SBV in Squit XO overgenomen en behandeld kunnen worden.

Snelbalie Vergunningen voor front-office medewerkers van uw gemeente

Naast Snelbalie Vergunningen voor op de website is er ook een variant voor gemeentemedewerkers beschikbaar.

De gemeentewebsite en website versies hebben dezelfde basisfunctionaliteiten. Het belangrijkste verschil zit hem in het volgende: In het Snelbalie Vergunningen voor de front-office zijn een stuk meer activiteiten opgenomen dan in Snelbalie Vergunningen voor de gemeentewebsite. De reden daarvoor is dat in veel gevallen de expertise van een gemeentemedewerker nodig is om de toestemmingen rond een activiteit af te handelen of aan te vragen.

Die activiteiten kunnen dan ook niet via de website worden afgehandeld, maar daarbij kan een front-office medewerker wel helpen met ondersteuning van Snelbalie Vergunningen.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen over Snelbalie Vergunningen. Staat uw vraag er niet tussen? Uw vraag beantwoorden wij graag, neem contact met ons op.

Bestaan er meerdere varianten van Snelbalie Vergunningen?
Snelbalie Vergunningen kan in verschillende varianten binnen de gemeentelijke organisatie ingezet worden:

1. Een vraagboom die de volgende stappen ondersteunt:

 • Het bepalen van de hoofdactiviteit die de klant wil ondernemen.
 • Nagaan in hoeverre toestemmingen in verband met de hoofdactiviteit van toepassing zijn.
 • Nagaan in hoeverre subactiviteiten van toepassing zijn. Subactiviteiten zijn de samenloopactiviteiten.
 • Bij de relevante subactiviteiten nagaan in hoeverre toestemmingen nodig zijn.
 • Nagaan welk behandelpakket op de klant van toepassing is.

Deze stappen worden ondersteund met gemeente specifieke informatie (bijvoorbeeld een onderliggende tabel met alle monumenten binnen de gemeente).

2. Variant 1 aangevuld met een ingevuld e-formulier.

3. Variant 2, met integratie naar de mid- en backoffice binnen de gemeente.

Het eindresultaat kan een ingevuld aanvraagformulier zijn waarin alle relevante aspecten meegenomen zijn. Dit formulier kan per e-mail naar de gemeente gestuurd worden inclusief relevante bijlagen. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn de gegevens direct in te lezen in een mid-office of back-office applicatie.

Hoe ziet een implementatie van Snelbalie Vergunningen eruit?
Voor de ingebruikname van Snelbalie Vergunningen wordt een intake gedaan met de gemeente waar vastgesteld wordt:

 • Welke productvraagcombinaties aangeboden moeten worden.
 • Welk specifiek gemeentelijk beleid van toepassing is. Onder beleid wordt hier verstaan lokale toestemmingen en de daarvoor relevante regels (wanneer wel, wanneer niet, welke weigeringsgronden e.d.).

Binnen de implementatie van Snelbalie Vergunningen vallen de volgende diensten:

 • Instellen eigen beleid – Berkeley Bridge levert voorbeeldlijsten met daarin activiteiten en toestemmingen die de gemeente kan onderbrengen binnen het Snelbalie Vergunningen. Op basis hiervan wordt het Snelbalie Vergunningen in lijn gebracht met de situatie binnen de gemeente.
 • Inhoudelijk onderhoud – op het moment dat er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving dan zal het Snelbalie Vergunningen inhoudelijk aangepast worden.
 • Look and feel aanpassing – Het Snelbalie Vergunningen wordt in aangepast aan de look and feel van de gemeentelijke website.
 • Koppelen aan gemeentelijke website – Het Snelbalie Vergunningen wordt technisch ingepast in de website van gemeente.
 • Hosting Snelbalie Vergunningen – de hosting wordt verzorgd door Berkeley Bridge.
Hoe verhoudt het Snelbalie Vergunningen zich tot het Omgevingsloket Online?
Het ministerie van VROM heeft het Omgevingsloket Online (OO) beschikbaar gesteld. Hieronder vindt u in het kort een overzicht hoe het Snelbalie Vergunningen zicht verhoudt tot het OO:

 • Het OO heeft alleen betrekking op de Wabo. Het Snelbalie Vergunningen gaat breder en ondersteunt alle vergunningen (zowel bovenlokaal als lokaal) die op de gemeente van toepassing zijn.
 • In het Snelbalie Vergunningen staat de klantvraag centraal en wordt gekeken naar hetgeen allemaal nodig is aan vergunningen en ontheffingen. In het OO moet de klant de toestemmingen zelf bij elkaar zoeken.
 • In het OO kan gemeentelijk beleid zeer summier worden weergegeven. Het Snelbalie Vergunningen kent een zeer uitgebreide eigen beleidsmodule. Verder kan de vraagboom geheel in de huisstijl van de gemeente geïntegreerd worden binnen de gemeentelijke website.
 • Binnen het Snelbalie Vergunningen zijn integrale beslisbomen mogelijk rond alle vergunningsoorten, dus ook niet-Wabo-gerelateerde vergunningen; het Snelbalie Vergunningen functioneert met andere woorden voor en naast het OO.

Het Snelbalie Vergunningen onderscheidt zich onder meer door:

 • Integrale beslisbomen die burgers en medewerkers van de gemeente op basis van de klantvraag toeleiden naar juiste stappen die ondernomen moeten worden richting gemeente.
 • Geheel aan te passen aan gemeentelijk beleid.
 • Klantvragen zijn gebaseerd op alle mogelijke vergunningen, ontheffingen en meldingen binnen een gemeente.
 • Volledig te integreren binnen de website van de gemeente in de look and feel van de gemeentelijke website.
 • (Juridisch) inhoudelijk onderhoud maakt onderdeel uit van het abonnement

Bent u benieuwd wat Snelbalie Vergunningen voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact op voor een demonstratie:

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.