Vergunningen Informatie Systeem

Home » Vergunningen » Vergunningen Informatie Systeem

Vergunningen Informatie Systeem

Het administratief ordenen en beheren van de vergunningen is voor veel gemeenten een tijdrovende klus. Vaak ontbreekt het aan overzicht over de status van de vele dossiers. Het Vergunningen Informatie Systeem van Berkeley Bridge ondersteunt gemeenten in de correcte uitvoering van aanvragen, controle en handhaving van vergunningen, met name voor de Bijzondere Wetten. Veelal vallen daar de Drank & Horeca vergunningen, Exploitatie vergunningen, Wet op de Kansspelen, Terras vergunning, Evenementen vergunning en APV’s onder.

De VWA/Keuringsdienst van Waren controleert of gemeenten deze wetten op een adequate wijze uitvoeren. Gebeurt dat niet, dan moet de gemeente maatregelen nemen om deze uitvoering op het juiste niveau te krijgen. Bij de uitvoering van deze gemeentelijke taken is het nodig dat u inzicht heeft in de vergunningverlening.

Het Vergunningen Informatie Systeem (VIS) van Berkeley Bridge ondersteunt u daarin. Het biedt u de mogelijkheid die ondoordringbare stapels dossiers af te handelen, op te ruimen, orde te scheppen en snel te vinden wat u zoekt.

De toepassing is uniek omdat alle toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt is in de applicatie in de vorm van processtappen, beslisbomen, checklisten en documenten. Het onderhoud op basis van de wet- en regelgeving gebeurt geheel door Berkeley Bridge.

 

Hoe werkt VIS?

Per afzonderlijk slijtersbedrijf, horecabedrijf (commercieel of paracommercieel) kan de gebruiker alle van belang zijnde bedrijfsgegevens zelf invoeren en rangschikken of importeren bijvoorbeeld uit het telefoonboek of uit door u al gebuikte databases. Ook is er een koppeling met het GBA.

De gebruiker wordt stapsgewijs en aan de hand van de toepasselijke wetteksten geleid door de processen bij de verlening, weigering, wijziging of intrekking van vergunningen. Per afzonderlijke fase genereert het systeem aan de hand van vragen en door u opgegeven informatie de bijbehorende brieven, beschikkingen of formulieren “op maat”.

Deze kunt u direct sturen naar de aanvrager, vergunningshouder of andere betrokken afdelingen en instanties (bijvoorbeeld brandweer, politie of justitie). De documenten kunnen geheel naar eigen wensen worden opgemaakt in bijvoorbeeld de huisstijl van uw gemeente. Door een uitgekiend signaleringsysteem wijst het systeem de gebruiker erop wanneer een termijn verloopt of geeft het aan dat gegevens ontbreken.

Daarnaast voorziet het Vergunningen Informatie Systeem in (op specifieke situaties toegeschreven) handhavingsprocedures, die vanzelfsprekend ook zijn voorzien van alle benodigde brieven en beschikkingen “op maat”.

 

Vergunningsoorten in het Vergunningen Informatie Systeem

Het Vergunningen Informatie Systeem (VIS) is geschikt om alle denkbare vergunningen binnen een gemeente te ondersteunen. Voor de gemeente is het mogelijk om zelf vergunningen en stappen binnen het systeem te definiëren. Met name de Bijzondere Wetten zijn binnen VIS tot in detail uitgewerkt.

Dit betekent dat op basis van alle relevante wet- en regelgeving de processtappen, controles, documenten en achterliggende informatie uitgewerkt zijn zodat u eenvoudig door het systeem geleid wordt. Hierbij heeft u de garantie van juiste juridische uitkomst met inachtneming de relevante termijnen.

VIS biedt voor onder meer de volgende onderdelen volledige ondersteuning:

 

Aanwezigheidsvergunning
Bibob
Drank- en Horeca Vergunning
Evenementen vergunning
Exploitatie Vergunning

 

Ontheffing artikel 35
Ontheffing opening- of sluitingstijd
Vergunning voor een seksinrichting
Vergunning voor een speelautomatenhal
Vergunning voor het escortbedrijf
Voorlopige vergunning

 

Algemene Plaatselijke Verordening

Ook de Algemene Plaatselijke Verordening (VIS) wordt ondersteund door VIS. Voor alle APV-gebaseerde vergunningen zijn de processen vergaand uitgewerkt. Deze kunnen naar naar wens van de gemeente worden aangepast. Het gaat dan om onder meer:

 • Verkoop vuurwerk
 • Ventvergunning
 • Standplaatsvergunning
 • Terrassen bij winkels
 • Reclamevergunning
 • Plaatsen voorwerpen openbare weg
 • Ontheffing verbod parkeren (voertuigen autobedrijf, kampeermiddelen, reclamevoertuigen, grote voertuigen, in groen)
 • Vergunning ligplaats woonschip of ander vaartuig
 • Ontheffing verbod verkeer in natuurgebieden
 • Ontheffing verbod verbranding in de openlucht
 • Collectevergunning
 •  Inzamelen van goederen
 • Ontheffing verbod verspreiding gedrukte stukken op aangewezen plaats voor commercieel gebruik
 • Vergunning tot het maken van muziek (straatmuzikant, draaiorgel, mechanische versterkte muziek, live etc.)
 • Geluid maken buitenruimte (toespraken)
 • Geluidwagen gebruiken
 • Hefschroefvliegtuig
 • Heteluchtballon, kabelballon
 • Kleine kansspelen organiseren (bingo, loterij)
 • Betoging op een openbare weg
 • Kapvergunning

Redactie VIS

Frank Joosten was tot eind 2016 auteur van een groot deel van de documentatie, informatie en overige werken, zoals voorbeeldbrieven, checklists, formulieren, hulp- en andere teksten, instructies en stappenplannen die verband houden met of geïncorporeerd zijn met het VIS. Per 1 januari 2017 is er een einde gekomen aan de desbetreffende samenwerking tussen Frank Joosten en Berkeley Bridge. Dat betekent dat vanaf die datum de redactie c.a. wordt gevoerd door andere inhoudelijke specialisten, onder leiding van Berkeley Bridge. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob van de Plassche, tel. 06-53966454 of rvandeplassche@berkeleybridge.nl.

 

Klanten en partners van het Vergunningen Informatie Systeem

Zowel bij kleine als grote gemeenten wordt het Vergunningen Informatie Systeem dagelijks gebruikt. Zo telt de grootste gemeente die van VIS gebruikt maakt 582.949 inwoners, terwijl de kleinste 10.561 inwoners heeft. Een overzicht van onze VIS-klanten vindt u onderaan deze pagina. Daarnaast vertellen onze klanten zelf over hun ervaringen met VIS bij de Gebruikerservaringen.

Om VIS zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken hebben we een aantal sterke partners. Hun bijdrage aan VIS is belangrijk voor ons en onze klanten. Daarom leest u hier meer over onze VIS-partners.

Roxit (Squit XO)

Roxit levert en implementeert Squit XO, het leidende informatiesysteem voor de overheid bij vergunningverlening en handhaving, met name op het gebied van Wabo. Squit XO is de nieuwe generatie software van Roxit. Software, speciaal ontworpen voor Vergunningen & Handhaving. Squit XO integreert alle bestaande vergunning- en handhavingzaken in één modern systeem. De krachten van Squit XO en VIS worden vanaf nu gebundeld.

 

 

CORSA: geavanceerd documentbeheer

Met Corsa voorziet u in de behoefte om documenten te managen en gebeurtenissen omtrent de betreffende documenten vast te leggen. U heeft volledige controle over het beheer van al uw documenten!

Onderdelen van Corsa kunnen, afzonderlijk of in naadloze samenwerking met andere systemen, worden ingezet. Zo ook met het Vergunningen Informatie Systeem van Berkeley Bridge. Deze oplossing maakt de kantoorlogistiek compleet.

Yucat

Yucat is gespecialiseerd in het realiseren van mobiele op-lossingen. In samenwerking met Yucat kunnen de onderdelen van het Ver-
gunningen Informatie Systeem waarbij mobiliteit van belang is tevens op een smartphone worden gebruikt. Daardoor kan bijvoorbeeld het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet op locatie worden uitgevoerd en direct verwerkt in het Vergunningen Informatie Systeem.

 

SESOM van Royal Haskoning

SESOM van Royal HaskoningSESOM is software met een groot actueel tekstenpakket voor vergunningverlening. De teksten worden continu aangepast aan de veranderingen in de wet en regelgeving. Via een abonnementsregeling krijgen gebruikers zes maal per jaar de beschikking over een actueel tekstenpakket.

 

Gemeentelijke Basis Administratie

Het Vergunningen Informatie Systeem beschikt over een koppeling met het GBA die er zorg voor draagt dat de gegevens rond bedrijven of personen in het VIS altijd up-to-date zijn en niet op verschillende plekken ingevoerd of gemuteerd behoeven te worden. Zowel de koppeling met GBA van Getronics/Pink Roccade als Centric wordt ondersteund. De praktische werking van de koppeling behelst het automatisch ophalen van de gegevens rond bedrijven en leidinggevenden vanuit het GBA. Tevens worden wijzigingen in het GBA automatisch verwerkt in de VIS applicatie.

 

Mobiele handhaving Drank- en Horecawet met VIS

Gemeenten gaan na de aankomende wijziging van de Drank- en Horecawet zelf het toezicht uitoefenen op de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). Het Vergunningen Informatie Systeem gaat de gemeenten daarbij ondersteunen met een speciale uitbreiding voor mobiele handhaving.De Voedsel en Waren Autoriteit houdt na de wetswijziging niet langer toezicht op de naleving van de DHW bij gemeenten.

De verantwoordelijkheid komt geheel bij de gemeente te liggen. Vooruitlopend op de wetswijziging zijn 15 gemeenten/gemeenteregio’s geselecteerd om vanaf januari 2008 proef te draaien. Gemeenten zullen speciale aandacht besteden aan controle op de leeftijdsgrenzen. Jongeren onder de 18 jaar mogen alleen zwakalcoholhoudende drank (zoals bier, wijn, mixdranken) kopen; jongeren onder de 16 mogen helemaal geen alcoholhoudende drank kopen.

 

Hoe werkt de software voor mobiele handhaving?

In het Vergunningen Informatie Systeem van Berkeley Bridge zijn alle relevante gegevens vastgelegd rond horecabedrijven, zoals bijvoorbeeld vergunningsoorten, type bedrijf, leidinggevenden, adresgegevens, speelautomaten, lokaliteiten en openingstijden.

Deze gegevens worden (al dan niet draadloos) gesynchroniseerd met een mobiele computer (PDA) waarmee de toezichthouder op pad gaat. Zo heeft de toezichthouder altijd de beschikking over de meest actuele gegevens. Per bedrijf wordt op de PDA de relevante checklist aangeboden (gebaseerd op de modellen van de Voedsel en Waren Autoriteit) die gebruikt kan worden tijdens de inspectie. Hierbij kunnen ook foto’s en situatieschetsen worden gemaakt.

De resultaten worden automatisch teruggekoppeld aan VIS. Binnen VIS worden de processen ondersteund zoals het intrekken van een vergunning, opleggen van een last onder dwangsom, toepassen bestuursdwang of het opleggen van een bestuurlijke boete. Ondersteuning vindt plaats door middel van workflows, checklisten en het genereren van juridisch correcte brieven.

 

Demonstraties & Veelgestelde vragen

Voor elke wetgeving is er een model te maken. Bekijk onze demonstraties voor de mogelijkheden, of bekijken onze veelgestelde vragen als u vragen heeft.

 

Bent u benieuwd wat het Vergunningen Informatie Systeem
voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact op voor een demonstratie: